vrh 'V'

* 3.11.2022

otec CARLOS v.LAUSITZER ECK
matka LOLLIPOP HAPPY NAUX
vrh V 3.11.2022

vrh 'V'

vrh V 1. týden

vrh 'V'

vrh V 2.týden

vrh 'V'

 
vrh V 3.týden

vrh 'V'

vrh V 4.týden

vrh 'V'

vrh V 5.týden

vrh 'V'

 
vrh V 6.týden

vrh 'V'

VINCENT březen 2024

vrh 'V'